جستجو را در وردپرس غیر فعال کنید

گاهی اوقات که شما از سیستم مدیریت محتوای وردپرس استفاده می کنید، شاید نیاز داشته باشید که قابلیت جستجو در قالب خود را حذف کنید. شما اگر فیلد جستجو در قالب خود را حذف کنید، قابلیت جستجو در سایت شما هنوز فعال می باشد.
برای این کار کد زیر را در انتهای فایل function.php قالب خود قرار دهید.

 function fb_filter_query( $query, $error = true ) {  if ( is_search() ) { $query-is_search = false; $query-query_vars[s] = false; $query-query[s] = false;  // to error if ( $error == true ) $query-is_404 = true; } }  add_action( 'parse_query', 'fb_filter_query' ); add_filter( 'get_search_form', create_function( '$a', "return null;" ) ); 

نظر دهید