نحوه سفارشی کردن ویرایشگر WYSIWYG برای افزونه acf

قطعا میدانید که acf پلاگینی برای سفارشی سازی فیلد های سایت است و WYSIWYG نیز یک ویرایشگر بصری برای قرار دادن عکس و متن و… است.

نحوه سفارشی کردن ویرایشگر WYSIWYG برای افزونه acf

نحوه سفارشی کردن ویرایشگر WYSIWYG برای افزونه acf

حال اگر بخواهید از WYSIWYG پلاگین acf برای کارهایی همچون وارد نمودن متن طولانی استفاده کنید باید همانند شکل زیر عمل کنید.

wysiwyg

و سپس کد زیر را در فایل functions خود قرار دهید.

 lt;?php add_filter( 'acf/fields/wysiwyg/toolbars' , 'my_toolbars' ); function my_toolbars( $toolbars ) { // Uncomment to view format of $toolbars /* echo 'lt; pre gt;'; print_r($toolbars); echo 'lt; /pre gt;'; die; */ // Add a new toolbar called "Very Simple" // - this toolbar has only 1 row of buttons $toolbars['Very Simple' ] = array(); $toolbars['Very Simple' ][1] = array('bold' , 'italic' , 'underline' ); // Edit the "Full" toolbar and remove 'code' // - delet from array code from http://stackoverflow.com/questions/7225070/php-array-delete-by-value-not-key if( ($key = array_search('code' , $toolbars['Full' ][2])) !== false ) { unset( $toolbars['Full' ][2][$key] ); } // remove the 'Basic' toolbar completely unset( $toolbars['Basic' ] ); // return $toolbars - IMPORTANT! return $toolbars; } ?gt; 

در نهایت نتیجه همانند تصویر زیر خواهد شد.

capture


امتیاز شما از ۱ تا ۵
1 ستاره میدم به نوشته2 ستاره میدم به نوشته3 ستاره میدم به نوشته4 ستاره میدم به نوشته5 ستاره میدم به نوشته

Loading…